Miesięczne archiwum: wrzesień 2014

Protokół z zebrania mieszkańców Osiedla Suchy Las z 5 września 2014 oraz podjęte uchwały.

Suchy Las 05.09.2014

 

PROTOKÓŁ

 

Z zebrania mieszkańców Osiedla Suchy Las, które odbyło się 5 września 2014 r o godzinie 19.00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Szkolnej.

W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy osiedla Suchy Las, Wójt Gminy P. Grzegorz Wojtera, Komendant Policji aspirant  sztabowy Andrzej Pabijan.

Lista uczestników stanowi załącznik do protokołu. Zebranych powitał Przewodniczący Zarządu Osiedla Suchy Las. P. Krzysztof Pilas.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Zatwierdzenie ważności zebrania
 4. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
 5. Przedstawienie propozycji Zarządu osiedla do „Programu pobudzenie aktywności obywatelskiej” na rok 2015
 6. Dyskusja i głosowanie
 7. Wnioski mieszkańców do budżetu gminy na rok 2015
 8. Informacje przewodniczącego zarządu
 9. Wolne głosy i wnioski
 10. Zakończenie zebrania

Ad. 1

Zebranie otworzył Przewodniczący Zarządu Osiedla i przedstawił plan zebrania.

Ad. 2

Na Przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano P. Krzysztofa Pilasa.

Ad. 3

Na podstawie listy obecności stwierdzono ważność zebrania i jednogłośnie przyjęto proponowany plan.

Ad. 4

Odczytany został protokół z ostatniego zebrania mieszkańców z 20.11.2014.

Ad. 5

Przewodniczący przedstawił mieszkańcom propozycję Zarządu Osiedla dotyczące wydatków z funduszy ‘Pobudzenia aktywności obywatelskiej” na rok 2015 w dwóch pakietach”.

Pakiet I

 1. Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie przy Osiedlu Poziomkowym
 2. Ustawienie 3 tablic informacyjnych na terenie osiedla
 3. Ustawienie na terenie osiedla 10 ławek oraz 10 koszy na śmieci
 4. Budowa miejsca na ognisko w rejonie „górki saneczkowej”

Pakiet II

 1. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej
 2. Zakup kubłów na psie odchody – 10 sztuk
 3. Budowa boiska do gry w bule.

Ad. 6

Dyskusja

Mieszkańcy proponowali lokalizację ławek w okolicach osiedla Poziomkowego, „górki saneczkowej”, i na niektórych ulicach oraz przy zbiorniku wodnym przy ul. Borówkowej.

Odp. Wójta

Teren przylegający do zbiorników wodnych nie należy do Gminy. Obowiązuje tam zakaz przebywania.

Dyskutowano też o zagrożeniach na „górce saneczkowej” i zaproponowano dodatkowe obsadzenie ternu krzewami.

P. K.Pilas  proponuje zgłosić ten projekt na rok 2016.

P. W.Dropikowski zwrócił uwagę na fakt, że mieszkańcy Osiedla Grzybowego wyprowadzają psy na ulice Parkową.

P. G. Głowacka – uważa, ze zakup koszy na psie odchody powinien być złożony do budżetu gminy. Zapytała czy „jeżeli zostaną pieniądze można je wykorzystać później?”

Odp. Wójta

„Istnieje możliwość zagospodarowania niewykorzystanych środków”.

Po krótkiej dyskusji mieszkańcy zdecydowaną większość głosów przy 1 wstrzymującym przyjęli do realizacji pakiet I.

Podjęto Uchwałę nr 1/9/2014

Dotyczy: Programu Pobudzania aktywności obywatelskiej na rok 2015.

Zebranie mieszkańców w głosowaniu zatwierdziło do realizacji na rok 2015 programu aktywności obywatelskiej .

Pakiet I

 1. Boisko do siatkówki plażowej na terenie przy osiedlu Poziomkowym
 2. Tablice informacyjne  3 sztuki
 3. Ławki 10 sztuk plus 10 sztuk koszy na śmieci
 4. Budowa miejsca na robienie ogniska w regionie „górki saneczkowej”

Ad. 7

Propozycje mieszkańców do budżetu gminy:

 1. P. G. Głowacka – ul. Szkółkarska
 2. Budowa kanalizacji deszczowej
 3. Przebudowa nawierzchni
 4. Wyznaczenie drogi rowerowej na chodniku od ul. Sucholeskiej do Poziomkowej
 5. P. A. Małek – ul. Żurawinowa – przebudowa
 6. P. K. Pilas – ul. Borówkowa – naprawa chodnika od ul. Stefańskiego w kierunku cmentarza
 7. Budowa chodnika na ulicy Malinowej i uporządkowanie wyjazdu na ul. Powstańców Wlkp.
 8. Ulica Jagodowa – budowa chodnika od ul. Promienistej w kierunku os. Jagodowego. Mieszkańcu ul. Jagodowej pytają kiedy ta inwestycja będzie realizowana

Odp. Wójta – po przebudowie ulicy Promienistej będzie realizowana ulica Jagodowa. Są na to zabezpieczone środki finansowe (400 tyś. zł).

 1. Uzupełnienie sprzętu do zabawy dla dzieci starszych na placu zabaw
 2. Dokończenie inwestycji na ulicy Stefańskiego (problem ze słupem energetycznym

Odp. Wójta – słup zostanie przesunięty)

 1. Budowa zabezpieczeń w okolicach przejścia przez tory na ulicy Wałeckiej

Odp. Wójta – Niedopuszczone jest zbudowanie jakiegokolwiek zabezpieczenia przez gminę. Kolej wskazuje przejście na os. Grzybowym

 1. Przebudowa skrzyżowania Borówkowa – Powst. Wlkp.

Propozycje poddano pod głosowanie.

Mieszkańcy jednogłośnie przyjęli przedstawione propozycje

Podjęto uchwałę 2/9/2014

Dotyczy: Wnioski do budżetu gminy na rok 2015

 1. Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Szkółkarskiej wraz z odtworzeniem nawierzchni
 2. Budowa ul. Żurawinowej
 3. Naprawa chodnika ulicy Borówkowej w kierunku cmentarza
 4. Dostosowanie chodników do jazdy rowerowej tych, które spełniają do tego wymogi
 5. Budowa chodnika na ulicy Malinowej  z uporządkowaniem skrzyżowania z ulicą Powstańców Wlkp.
 6. Naprawa chodnika od os. Jagodowego do ulicy Szkolnej
 7. Odtworzenie nawierzchni ulicy jagodowej do ulicy Promienistej do ulicy Szkolnej
 8. Park przy ulicy Powstańców Wlkp. – plac zabaw wzbogacić dla dzieci starszych
 9. Dokończyć inwestycję drogową na ul. Stefańskiego
 10. Budowa Podwyższonej tarczy skrzyżowania (ul. Borówkowa z ul. Powstańców Wlkp.)

Ad. 8

Przewodniczący Zarządu zwrócił się z prośbą do mieszkańców o wzajemne informowanie się o zebraniach mieszkańców oraz o bardziej liczny w nich udział.

Poinformował o:

 1. Dewastacji tablic informacyjnych podał przykład z ulicy Szkółkarskiej
 2. Źle wybudowanym chodnik na ul. Promienistej

Odp. Wójta – W poniedziałek uda się tam komisja

 1. Niepielęgnowanych drzewa platanowe
 2. Jest to ostatnie zebranie w tej kadencji. W związku z podziałem miejscowości proponuje złożyć wniosek o zmniejszenie ilości mieszkańców uczestniczących w wyborach do Zarządu Osiedla do 30 osób
 3. Podjęto uchwałę 3/9/2014

Dotyczy: Zmiany liczby osób na Zebraniu wyborczym

Przyjęto jednogłośnie

Ad. 9

Wolne głosy i wnioski.

Pytania do Wójta.

– P. Mrożek – rozkopane skrzyżowanie ul Sucholeska i Powstańców Wlkp.

Odp. Wójta – jest to budowa kanalizacji i inwestycje realizuje firma wybrana przez Aquanet  – Wójt przekaże problem.

P. Mrożek w związku z natężeniem ruchu na ul. Szkółkarskiej proponuje zamknięcie tranzytu i ograniczenie tylko dla ruchu lokalnego

Odp. Wójta – jest to niemożliwe. Część ruchu tranzytowego zostanie skierowana na północną obwodnicę. Po oddaniu obwodnicy będziemy decydowali o ruchu na ul. Obornickiej , będziemy także odpowiedzialni za jej utrzymanie.

– Przejście na ul. Wałeckiej.

Odp. Wójta – walczymy o to na każdym spotkaniu. Gmina zleciła projekt i uzyskała wszelkie zgody. Nie zgodziła się naczelna dyrekcja PKP. Budowa przejścia jest wpisana jako element przebudowy linii kolejowej Poznań – Piła. Miasto Poznań nie jest zainteresowana budową drogi rowerowej na ulicy Wałeckiej.

– Teren po „Pepsi” – czy gmina może wykupić ten teren i zagospodarować na tereny zielone?

Odp. Wójta – od ul. Sucholeskiej i Jeżynowej przewiduje się budowę 108 miejsc parkingowych. Będzie przedstawiony plan zagospodarowania tego obszaru.

– Kiedy nastąpi rozbudowa „nowej Borówkowej”?

Odp. Wójta – do czasu oddania obwodnicy nie  planuje się rozbudowy ulicy.

– Kiedy otwarcie Galerii 11?

Odp. Wójta – Właściciel ma problem z oceną ekonomiczną.

– P.J. Sępiński – co będzie na terenie po lodowisku na ul. Diamentowej?

Odp. Wójta – właściciel stara się o zezwolenie na budowę myjni.

– P. Koperski – uważa się, że Suchy Las jest przeinwestowany w ilość marketów. Pyta czy na ulicy Szkółkarskiej do Nektarowej ma być ograniczony ruch (jednokierunkowy)? i czy wpłynął do gminy taki wniosek? Oraz czy wpłynął wniosek o zezwolenie na budowę obiektu handlowego przy ulicy Nektarowej?

Odp. Wójta – nie wpłynął wniosek o budowę marketu. Wpłynął natomiast wniosek o ograniczenie ruchu od mieszkańców osiedla Grzybowego. Oburzeni mieszkańcy stwierdzili zgodnie, że „NIE BĘDĄ MIEZKAŃCY GRZYBOWEGO DECYDOWALI O ULICACH OSIEDLA SUCHY LAS”.

Uwagi mieszkańców:

P. Śpiewak zwrócił uwagę na źle postawiony słup telefoniczny na ulicy Promienistej. Proponuje aby przy rowie i innych miejscach zamontować kamery, w celu zapobiegania wandalizmowi.

P. K. Pilas – musimy pomyśleć o sprawie monitoringu.

P. G. Głowacka wnioskowała o dostosowanie niektórych chodników do jazdy rowerem. Mieszkańcy dyskutowali o zagrożeniach na jezdniach dla rowerzystów, szczególnie dla dzieci, które dojeżdżają do szkoły rowerem.

Komendant policji – jeżeli istnieje zagrożenie rowerzysta nie będzie karany za jazdę po chodniku.

P. W. Dropikowski – proponował, jeżeli to możliwe zaprojektować szersze ulice.

Mieszkanka ulicy Stefańskiego zwróciła uwagę na zarośnięty chodnik oraz grupy „rozrabiającej młodzieży”

Odp. Komendant – podczas jednej z akcji zatrzymano 20 osób.

 

Wójt szczegółowo omówił zasady obowiązujące przy zabudowie wielorodzinnej na terenie osiedla.

Poinformował, ze przyłączenie do kolektora nastąpi w październiku.

Zebranie zakończono o godzinie 21.30

Protokolant

Jolanta Prukała

 

Uchwały

Uchwała 1/9/2014

Zebranie Mieszkańców Osiedla Suchy Las w dniu 05 Wrzesień 2014r.

Dotyczy: Programu pobudzania aktywności obywatelskiej na 2015 rok

§1

Zebranie mieszkańców w głosowaniu zatwierdziło do realizacji na rok 2015 program pobudzania aktywności obywatelskiej.

Pakiet I

 1. Boisko do siatkówki plażowej na terenie przy Osiedlu Poziomkowym,
 2. Tablice informacyjne 3 sztuki,
 3. Ławki 10 sztuk plus 10 sztuk koszy na śmieci,
 4. Budowa miejsca na robienie ogniska w rejonie górki saneczkowe.

 §2

Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Zarządu Osiedla Suchy Las

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała 2/9/2014

Zebranie Mieszkańców Osiedla Suchy Las w dniu 05 Wrzesień 2014r.

Dotyczy: Wnioski do budżetu gminy na 2015 rok

§1

Zebranie mieszkańców w głosowaniu zatwierdziło następujące wnioski do budżetu gminy:

 1. Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy szkółkarskiej wraz z odtworzeniem nawierzchni,
 2. Budowa ulicy Żurawinowej,
 3. Naprawa chodnika na ulicy Borówkowej od ulicy Stefańskiego w kierunku cmentarza,
 4. Dostosowanie chodników do jazdy rowerowej tych, które spełniają do tego wymogi,
 5. Budowa chodnika na ulicy malinowej z uporządkowaniem skrzyżowania z ulica Powstańców Wielkopolskich,
 6. Naprawa chodnika od Os. Jagodowego do ulicy Szkolnej,
 7. Odtworzenie nawierzchnia ulicy Jagodowej od ulicy Promienistej do ulicy Szkolnej,
 8. Park przy ulicy Powstańców wielkopolskich – Plac zabaw wzbogacić dla dzieci starszych,
 9. Dokończyć inwestycje drogowe na ulicy Stefańskiego,
 10. Budowa podwyższonej tarczy skrzyżowania (ulica Borówkowa a ulica Powstańców Wielkopolskich).

§2

Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Zarządu Osiedla Suchy Las

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 3/9/2014

Zebranie Mieszkańców Osiedla Suchy Las w dniu 05 Wrzesień 2014r.

Dotyczy: Zmiany liczby osób na Zebraniu wyborczym

  §1

Zebranie mieszkańców w głosowaniu zatwierdziło aby uległ zmianie §24 pkt.2 Statutu Osiedla Suchy Las mówiący o ilości obecnych osób na zebraniu wyborczym z 50 na 30.

Uzasadnienie:

Liczba 50 osób tyczyła się całego Osiedla Suchy Las u momencie jego podzielenia, liczba ta powinna ulec zmianie.

§2

Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Zarządu Osiedla Suchy Las

§3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.