Miesięczne archiwum: kwiecień 2016

Stanowisko w sprawie projektu organizacji ruchu drogowego

Zarząd Osiedla Suchy Las po zapoznaniu się z przedstawionym projektem uspokojenia ruchu na terenie Osiedla Suchy Las zdecydowanie wnosi o:

1. zastosowanie generalnej zasady równorzędności WSZYSTKICH dróg gminnych na osiedlu, tj. reguły pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowania pojazdów nadjeżdżających z prawej strony z wyłączeniem skrzyżowań o ruchu okrężnym (istniejące i planowane).
Powyższemu nie podlegają skrzyżowania z drogą wojewódzką i powiatową tj. ul. Obornicką i ul. Sucholeską.

2. wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na wszystkich drogach, dla których uwarunkowanie techniczne (i tylko takie – wynikające z ogólnych przepisów) to umożliwiają.

3. zastosowanie szykan jako spowalniaczy ruchu wyłącznie w miejscach newralgicznych i potencjalnie szczególnie niebezpiecznych. Zarząd wnioskuje o rozważenie szykan w takich miejscach jak ulica:
– Powstańców od Nektarowej do Promienistej,
– Powstańców odcinek od Serdecznej do Borówkowej (jedna),
– Powstańców od Borówkowej do Jagodowej (jedna),
– Szkółkarska od Nektarowej do Borówkowej (dwie),
– Szkółkarska od Borówkowej do Jagodowej (na wysokości obecnego garba),
– Szkółkarska od Jagodowej do Poziomkowej,
– Szkółkarska od Poziomkowej do wyjazdowej z Poziomkowego,
– Nektarowa od Parkowej do Szkółkarskiej,
– Parkowa od Sportowej do Sportowej,
– Sportowa na zakręcie od strony Parku,
– Parkowa od Sportowej do Nektarowej,
– Stefańskiego (od Bor. do Jag. i od Jag. do Poz.),
– Szkolna od Jag. do Poz.,
– Szkolna od Serdecznej do Nizinnej.

4. wytyczenie bezpiecznego połączenia dla ruchu rowerowego pomiędzy końcem drogi rowerowej na ul. Szkółkarskiej (przy skrzyżowaniu z Borówkową) a końcem drogi rowerowej na ul. Sucholeskiej w Poznaniu (przed przejazdem kolejowym) oraz bocznika do planowanego przejścia pieszo – rowerowego przez tory z ul. Borówkowej w kierunku ul. Wałeckiej w Poznaniu.

5. bezpośrednie skomunikowanie terenu handlowo – rekreacyjnego (galeria Sucholeska, CKiBP, Octopus, Hala Sportowa) z ul. Obornicką; umożliwienie wjazdu i wyjazdu z ul. Obornickiej bez konieczności wjeżdżania na inne ulice gminne, tj. wjazdu z ul. Obornickiej w ul. Poziomkową z jednoczesnym przekształceniem ul. Poziomkowej w dwukierunkową na małym fragmencie od Obornickiej do zjazdu na parkingi hali sportowej i basen.

6. zapewnienie bezpiecznego przejścia dla pieszych przez ulicę Borówkową idąc ulicą Promienistą, a także likwidację podwyższonego skrzyżowania Promienistej z Nizinną.