Miesięczne archiwum: czerwiec 2018

Uwagi do planu miejscowego – Jagodowa Rolna II – cz.II

Szanowni Państwo,

w związku z wyłożeniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Jagodowej Rolnej II – cz. II, 27 czerwca br. złożyłem jako Przewodniczący Zarządu Osiedla Suchy Las następujące uwagi do przedmiotowego projektu:

I.
W zakresie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami MN plan powinien przewidywać:
1. wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
2. wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10,0 m,
3. powierzchnię zabudowy nie większą niż 30 % powierzchni działki budowlanej,
4. minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m2,
5. zakaz lokowania miejsc postojowych na powierzchni biologicznie czynnej.

II.
W zakresie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, oznaczonych symbolami MN/U plan powinien przewidywać:
1. wysokość budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych nie większą niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
2. wysokość budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych nie większą niż 10,0m,
3. powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej,
4. minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż-800 m2,
5. zakaz lokowania miejsc postojowych na powierzchni biologicznie czynnej,
6. lokalizację jednego budynku mieszkalno-usługowego, w którym dopuszcza się przeznaczenie nie więcej niż 50% powierzchni całkowitej, lecz nie więcej niż 100 m2, na usługi, a także dopuszcza się lokalizację maksymalnie 1 mieszkania.

III.
W zakresie terenu zabudowy usługowej, oznaczonych symbolami 8U, 9U, 12U plan powinien przewidywać zakaz lokalizacji stacji paliw.

IV.
W zakresie terenu oznaczonego symbolem UC plan powinien przewidywać zakaz lokalizacji stacji paliw.

Powyższe uwagi zostały umotywowane potrzebą zachowania dominującego, willowego charakteru zabudowy na osiedlu Suchy Las z uwzględnieniem dużej ilości zieleni. Decydując się na zamieszkanie w takiej przestrzeni mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że nie zostanie ona zmieniona, a – niestety – uległaby ona diametralnej zmianie, gdyby organy gminy dopuściły do zwiększenia zabudowy powierzchni działek, zwiększenia wysokości zabudowy oraz ilości kondygnacji w zabudowie.

Z poważaniem
Michał Dziedzic

Opinia Zarządu – plan miejscowy Borówkowa/Promienista

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymanym 22 maja 2018 r. wnioskiem o zaopiniowanie przez Zarząd Osiedla Suchy Las projektu planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Promienistej, Borówkowej i Powstańców Wielkopolskich informuję, że Zarząd przeanalizował wspomniany projekt planu i złożył następujące wnioski:

1) w piśmie z 10 maja 2017 r., jak i w piśmie z 15 lipca 2017 r. Zarząd Osiedla (po konsultacjach z mieszkańcami na zebraniu 10 maja 2017 r.) formułował uwagę, iż na całym objętym planem obszarze powinna być dopuszczona jedynie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z wykluczeniem zabudowy szeregowej i bliźniaczej. Wnosimy zatem o umieszczenie w projekcie planu konkretnego, precyzyjnego zapisu wykluczającego zabudowę szeregową i bliźniaczą – dla całego procedowanego obszaru,

2) wnosimy o umieszczenie w projekcie planu precyzyjnego zapisu umożliwiającego budowę budynków do dwóch kondygnacji, w tym poddasze użytkowe – dla całego procedowanego obszaru. Taka ilość kondygnacji zapisana jest w obowiązujących planach miejscowych dla działek przy ul. Powstańców Wielkopolskich, Borówkowej
i Promienistej. W ocenie Zarządu Osiedla brak obiektywnych przesłanek uzasadniających przyjęcie innego parametru,

3) dla terenów oznaczonych jako 1 MN-7MN wnosimy o zmianę wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki na nie większą niż 20%. Należy zaznaczyć że na dzień dzisiejszy na wielu terenach stricte mieszkaniowych w okolicy obowiązuje właśnie taki procent zabudowy. Tak jest m.in. po przeciwnej stronie ul. Promienistej czy Powstańców Wielkopolskich. Taki sam procent zabudowy obowiązuje na dzień dzisiejszy także na obszarze objętym projektem planu, na działkach wyłącznie mieszkalnych, tj. np. od strony ul. Promienistej na działkach nr 355/2 – 355/7 oraz w ciągu ul. Borówkowej – działki od nr 983 do nr 999,

4) wnosimy o zmianę zaproponowanych rozwiązań drogowych. Zachodzi bowiem obawa, że proponowane na dzień dzisiejszy rozwiązania naruszą w sposób istotny prawo własności i będą stanowić podstawę do wywłaszczania mieszkańców z fragmentów ich działek – na potrzeby drogowe. Wnosimy zatem o usunięcie projektu planu drogi 2KDD na całej jej długości. Wnosimy również o zmianę kategorii drogi 1KDD na KDW.

Ponadto przypomnieliśmy, iż na przedmiotowym terenie zabudowa jednorodzinna jest zabudową dominującą. Uchwalenie planu powinno zapewnić utrzymanie dotychczasowego standardu zamieszkiwania w tym rejonie oraz pozwolić uniknąć wygenerowania dodatkowych zagrożeń związanych ze zwiększonym ruchem drogowym. W tym kontekście należy uwzględnić znajdujące się tuż obok przedszkole, do którego rodzice z dziećmi podążają w przeważającej mierze ulicą Promienistą i Borówkową.

Wyżej wymienione postulaty zostały w przeważającej mierze zgłoszone bezpośrednio przez zainteresowanych mieszkańców. Dlatego poprosiliśmy Wójta Gminy o rozważenie powyższej opinii Zarządu Osiedla i pozytywne ustosunkowanie się do zawartych wniosków.

Z poważaniem
Michał Dziedzic