REGULAMIN PALENISKA

w Parku przy ul. Szkółkarskiej w Suchym Lesie

wg. zarządzenia Wójta Gminy Suchy Las nr 66/2015 z dnia 22.04.2015r.

 1. Palenisko – miejsce do palenia ogniska jest obiektem Gminy Suchy Las.
 2. Organizowanie ogniska dozwolone jest w godzinach od 7:00 do 22:00.
 3. Dopuszcza się palenie ogniska wyłącznie w wyznaczonym i urządzonym do tego miejscu. Palenie ogniska poza miejscem wyznaczonym w parku jest zabronione.
 4. Przepisy niniejszego regulaminu nie naruszają przepisów Regulaminu korzystania z parku.
 5. Osoby organizujące ognisko zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego określonego w stosownych przepisach.
 6. Organizator ogniska ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników oraz odpowiada za teren.
 7. Organizator ogniska zobowiązany jest zapewnić drewno do palenia ogniska we własnym zakresie, zagasić skutecznie ognisko po zakończeniu imprezy, zasypując piaskiem lub zalewając wodą oraz pozostawić miejsce w należytym porządku.
 8. Drewno przewidziane do palenia ogniska nie może pochodzić z zadrzewień i elementów wyposażenia parku oraz okolicznego lasu. Nie zastosowanie się do tego warunku podlega karze zgodnie z art. 144 § 3 kodeksu wykroczeń.
 9. Dzieci i młodzież mogą korzystać z miejsca przeznaczonego na palenie ogniska tylko w obecności pełnoletniego opiekuna.
 10. Wyznaczone miejsce na palenie ogniska może być czasowo wyłączone z użytkowania ze względów bezpieczeństwa lub przeciwpożarowych.
 11. Organizator ogniska zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestników ogniska, w szczególności w mieniu stanowiącym wyposażenie miejsca na ognisko oraz w jego otoczeniu.
 12. Zabrania się wrzucania do paleniska odpadów oraz materiałów zawierających substancje niebezpieczne.
 13. Niestosowanie się do przepisów ogólnych oraz do postanowień niniejszego regulaminu może skutkować w szczególności interwencją Policji, Straży Gminnej, a także odpowiedzialnością karną.
 14. Organizacja ogniska możliwa jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu do przedstawiciela Zarządu Osiedla Suchy Las: tel. +48 796 711 907
 15. Telefony alarmowe:

Policja – Komisariat w Suchym Lesie – tel. 61 8413-010, 698-084-696 patrol

Straż Gminna w Suchym Lesie – tel. 61 8125-181, 606-310-419 patrol

Straż Pożarna – 998

Pogotowie ratunkowe – 999