Uwagi do planu miejscowego – Jagodowa Rolna II – cz.II

Szanowni Państwo,

w związku z wyłożeniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Jagodowej Rolnej II – cz. II, 27 czerwca br. złożyłem jako Przewodniczący Zarządu Osiedla Suchy Las następujące uwagi do przedmiotowego projektu:

I.
W zakresie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami MN plan powinien przewidywać:
1. wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
2. wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10,0 m,
3. powierzchnię zabudowy nie większą niż 30 % powierzchni działki budowlanej,
4. minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m2,
5. zakaz lokowania miejsc postojowych na powierzchni biologicznie czynnej.

II.
W zakresie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, oznaczonych symbolami MN/U plan powinien przewidywać:
1. wysokość budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych nie większą niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
2. wysokość budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych nie większą niż 10,0m,
3. powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej,
4. minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż-800 m2,
5. zakaz lokowania miejsc postojowych na powierzchni biologicznie czynnej,
6. lokalizację jednego budynku mieszkalno-usługowego, w którym dopuszcza się przeznaczenie nie więcej niż 50% powierzchni całkowitej, lecz nie więcej niż 100 m2, na usługi, a także dopuszcza się lokalizację maksymalnie 1 mieszkania.

III.
W zakresie terenu zabudowy usługowej, oznaczonych symbolami 8U, 9U, 12U plan powinien przewidywać zakaz lokalizacji stacji paliw.

IV.
W zakresie terenu oznaczonego symbolem UC plan powinien przewidywać zakaz lokalizacji stacji paliw.

Powyższe uwagi zostały umotywowane potrzebą zachowania dominującego, willowego charakteru zabudowy na osiedlu Suchy Las z uwzględnieniem dużej ilości zieleni. Decydując się na zamieszkanie w takiej przestrzeni mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że nie zostanie ona zmieniona, a – niestety – uległaby ona diametralnej zmianie, gdyby organy gminy dopuściły do zwiększenia zabudowy powierzchni działek, zwiększenia wysokości zabudowy oraz ilości kondygnacji w zabudowie.

Z poważaniem
Michał Dziedzic